Ordningsregler

Ordningsregler

Dessa ordnings- och skötselinstruktioner är till för att skapa trivsel och värna om vårt bostadsområde, dess anläggningar samt för att förtydliga vad som åligger den enskilda fastighetsägaren och vad som åligger samfälligheten beträffande underhåll.

 

 

Trivselregler

Det är viktigt att alla medlemmarna i samfällighetsföreningen respekterar grannarna och följer de allmänna ordningsreglerna att inte för oväsen eller spela hög musik. 

Sedan pandemin har många fortsatt arbeta hemifrån. Vi ber er att ta hänsyn och anpassa ljudnivån därefter. Vi ber er också prata med era ungdomar om dessa
trivselregler. Ljudnivån utomhus får aldrig vara så hög att den stör grannar, såvida ni inte särskilt i brev till era grannar i förväg har aviserat att ni ska ha fest. 

 

 

Samfällighetens träd och buskar

Enskilda fastighetsägare får inte på egen hand vidta åtgärder i form av till exempel beskärning eller klippning av träd, buskar, gräsmattor som omfattas av Samfälligheten. Om någon fastighetsägare anser att det föreligger behov av någon åtgärd från Samfällighetens sida skall Styrelsen kontaktas.

Egna åtgärder kan i värsta fall utgöra någon form av skadegörelse som kan leda till personligt ansvar för den enskilda medlemmen.

Som husägare ansvarar du för att hålla det prydligt runt egna fastigheten så att det förblir trivsamt och attraktivt. 

 

 

Skötsel av belysning

BOGFELTS Installation & Entreprenad ansvarar för underhåll i form av inspektion en gång per år, som färdigställs mellan augusti och oktober, samt byta av trasiga lampor. Vid byte av lampor efter felanmälan, skall dessa åtgärdas enligt avtal inom 14 dagar.

Utryckning på icke ordinarie arbetstid debiteras separat enligt löpande räkning med lägst tre (3) timmars debitering.

Beredskap på icke ordinarie arbetstid ingår i avtalet, och avser fel som utgör fara för liv och egendom.

Felanmälan görs till styrelsen@gashagastrand.se  

Jourtelefonnummer vid yttersta nödfall  för utryckning vid fara för liv eller egendom, var god ring 070-220 38 99

Vid felanmälan uppge i möjligaste mån utanför vilken fastighet/adress som armaturen är placerad.

 

 

Trafik

Största möjliga försiktighet ska iakttas vid trafik inom området då det är fullt av lekande barn, barn på väg till- eller från skola/dagis etc. Det är mycket viktigt att följa de hastighetsbegränsningar som gäller samt visa uppmärksamhet och respekt för människor, djur och omgivning.

På gång- och cykelvägar är fordonstrafik generellt inte tillåten. Sådan fordonstrafik får i undantagsfall förekomma vid transporter eller tillfällig i- och urlastning. Vid dessa tillfällen skall stor försiktighet iakttas så att inte vägar, omgivningar eller människor och djur skadas.

Mopedåkning på gång och cykelvägar är inte tillåten.

Framkomlighet för utrycknings- och renhållningsfordon måste alltid finnas.

 

Samfällda ytor och lekplatser

Samfälligheten ansvarar för underhåll av gemensamma ytor, anläggningar samt lekplatser. Lek sker på egen risk, föräldrar/målsmän är ansvariga för sina barn när de vistas och leker inom området.

  • Dumpning av trädgårdsavfall eller andra sopor är inte tillåtet inom området eller på samfälld mark.
  • Det är inte tillåtet att förvara föremål på vägar, stigar eller annan mark utanför den egna tomten.
  • Varje fastighetsägare ansvarar för respektive område mellan den egna tomten och allmänna – eller samfällda vägar. Det betyder att man ska hålla rent och snyggt runtomkring den egna tomten.
  • Samfälligheten ansvarar för snöröjning, sandning och sopning av samtliga samfällda vägar och cykel- och gångvägar. Fastighetsägaren ansvarar själv för snöröjning av upplogad vall utanför den egna tomten.
  • Skräp ska slängas i de uppställda papperskorgarna.
  • Hundbajs ska plockas upp.
  • Hushållsavfall får inte slängas i de gemensamma papperskorgarna.

Fel och brister inom området ska anmälas till styrelsen@gashagastrand.se 

 

 

Snöröjning

Snöröjningen gäller samtliga vägar, gångvägar och trappor inom området med undantag för de vägar, som tillhör Lidingö kommun (Konsul Bohmans väg och Rastavägen).
Trappor inom området skall handskottas.

Området skall vara snöfritt och halkbekämpat utan dröjsmål under snöfall som orsakat snödjup >30mm vid blötsnö och >60mm vid övrig snö.
Trappor skall vara snöfria inom 3 timmar under snöfall enligt ovan.

Entreprenören skall också utföra halkbekämpning av strandpromenaden längs vattnet.

Bortforsling av snömassor sker med hjullastare till lämpliga platser inom området.

Styrelsen har med avsikt inte krävt att snövallar framför garageinfarter skall tas bort av entreprenören, eftersom det bedömts som alltför kostsamt.

 

 

Överlåtelse

Det åligger andelsägare (säljare) att informera köparen om samfällighetens verksamhet och meddela Styrelsen om ägarbyte med uppgifter om ny ägare.