Organisation

Organisation

Gåshaga Strands Samfällighetsförening – ansvar och arbetsuppgifter  

Gåshaga Strands Samfällighetsförening förvaltar och ansvarar för drift och underhåll av gemensamma ytor såsom exempelvis kvartersvägar, gång- och cykelvägar, rekreationsområde, grönytor och lekplatser. Samtliga fastighetsägare är medlemmar i föreningen. Föreningen väljer en styrelse vid ordinarie föreningsstämma. Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens anläggningar och ytor, bereda olika frågor, verkställa de beslut som fattas på årsmötet, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang.

Avgifter

Gåshaga Strands Samfällighetsförening förvaltar och ansvarar för drift och underhåll av gemensamma ytor såsom exempelvis kvartersvägar, gång- och cykelvägar, rekreationsområde, grönytor och lekplatser. Samtliga fastighetsägare är medlemmar i föreningen. Föreningen väljer en styrelse vid ordinarie föreningsstämma. Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens anläggningar och ytor, bereda olika frågor, verkställa de beslut som fattas på årsmötet, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. 

Den som förvärvar en fastighet inom Gåshaga Strands Samfällighetsförening åtar sigatt betala en samfällighetsavgift. Avgiftens storlek beslutas vid årsstämman och uppgår för närvarande till 12 000 kr per år. Varje fastighetsägare får en faktura två gånger per år, i april och oktober månad. Den fastighetsägare som inte har betalat sin samfällighetsavgift enligt förfallodatum, kommer att få en påminnelse och en påminnelseavgift med ett nytt förfallodatum. Inkommer ingen betalning trots påminnelsen, överlämnas kravet till Inkassoföretag för indrivning. 

Vid inflyttning till området behöver styrelsen erhålla följande information: 

  • Adress samt fastighetsbeteckning 
  • Namn på personerna som flyttat in
  • Kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer 
  • Vem/vilka som är fastighetsägare

Styrelse består av

Ordförande: Regina Summer
Ledamot: Per Andersson
Ledamot: Ola Brinnen
Ledamot: Kinga Öhman
Ledamot: Mikael Efthamre

Suppleant: Lars Lundberg
Suppleant: Nicklas Djurberg

Revision och valberedning

Revisor: Per Levin
Revisorsuppleant: Thomas Björksjö

Valberedning:
Patrik Söderkvist (sammankallande)
Gustav Molnar

 

Sommarunderhåll: Mikael Efthamre
Vinterunderhåll: Lars Lundberg
IT/kommunikation: Kinga Öhman
Ekonomi/kassör: Per Andersson
Belysning/elfrågor: Nicklas Djurberg
Protokoll/Tele2: Ola Brinnen

Styrelsen valdes vid Stämman 2024.
Ordinarie ledamöter är valda på två år.
Suppleanter, valberedning och revisorer är valda på ett år.

För att komma i kontakt med Styrelsen, hänvisar vi till vår mailadress styrelsen@gashagastrand.se