Stadgar

Stadgar

Dessa stadgar har antagits vid årsstämma den 6 april 2011.

Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (org. 717904-2846)
enligt Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun : Lidingö, Stockholms län


§ 1        Firma
Föreningens firma är
GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§ 2        Samfälligheter
Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheter tillkomna
genom anläggningsbeslut 2000-10-13 (Dnr FABR 001571)
avseende kvartersvägar, gång-  och cykelvägar,
rekreationsområde, grönytor och lekplatser mm. (Rasta
GA1:GA3)

§ 3        Grunderna för förvaltningen
Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid
bildandet bestämts om deras ändamål.

§ 4        Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed
jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen
under § 2.

§ 5        Styrelse ; säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en Styrelse med säte i Lidingö
Kommun. Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 2
suppleanter.

§ 6        Styrelse ; val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för Suppleant 1 år.
Första gången val äger rum skall ledamöter väljas på 1 år.
Stämman utser Ordförande bland Styrelsens ledamöter.
I övrigt konstituerar Styrelsen sig själv.

§ 7        Styrelse ; kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till Styrelsesammanträde skall ske
minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla
uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom
samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande
ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast
meddela detta till Ordföranden, som har att omedelbart kalla
Suppleant i Ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i
Ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har
inte rösträtt.

§ 8        Styrelse ; beslutförhet, protkoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och
minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan
hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen
utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till
sammanträdet.

Som Styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta
röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller
den mening som biträdes av Ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två
tredjedelar av Styrelseledamöterna är närvarande och ense om
beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket
avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense
om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation
mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas föra
sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka Styrelsen fattat beslut skall föras protokoll
som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort
beskrivning av ärendet, Styrelsens beslut samt anförda
reservationer. Protokollet skall justeras av Ordföranden eller
annan ledamot som vid förfall för Ordföranden lett
sammanträdet.

§ 9        Styrelse ; förvaltning
Styrelsen skall:
1    förvalta samfällighet(erna) och föreningens tillgångar
2    föra redovisning över föreningens räkenskaper
3    föra förteckning över delägande fastigheter, deras
andelstal och ägare,
4    årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse
över föreningens verksamhet och ekonomi,
5    om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars
är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och
medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla
verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje
sådan gren,
6    i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om Styrelsens
handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10        Revision
För granskning av Styrelsens förvaltning skall medlemmarna
på ordinarie föreningsstämma utse 1 Revisor och 1
Suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till Styrelse
senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11        Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31
december.

§ 12        Underhålls och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen
avsättas minst 10.000 kronor (GA1:GA3).

§ 13        Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under april
månad på tid och plats som Styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra
stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra
stämma utlyses gäller § 47 3 st. Lagen om förvaltning av
samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall Styrelsen bereda
medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta
del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall
uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när
betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse
och revisionsberättelse för den avslutade räkenskaps-
perioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för
granskning under samma tid.

§ 14        Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom skriftligt
meddelande i brevlådan till respektive fastighet.

Kallelse skall ske senast två veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka
ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats
där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till
medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande i
brevlådan till respektive fastighet eller genom
e-postmeddelande.

§ 15        Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande
föreningens verksamhet.
Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara
Styrelsen tillhanda senast under februari månad.

§ 16        Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas;
1        val av Ordförande för stämman
2        val av Sekreterare för stämman
3        val av två justeringsmän
4        Styrelsens och revisorernas berättelser
5        ansvarsfrihet för Styrelsen
6        framställningar från Styrelsen eller motioner från
medlemmarna
7        ersättning till Styrelsen och Revisorerna
8        Styrelsens förslag till utgifts – och inkomststat samt
debiteringslängd
9        val av Styrelse, Styrelseordförande och
Suppleanter
10        val av Revisorer och Suppleanter
11        fråga om val av valberedningen
12        övriga frågor
13        meddelande av plats där stämmoprotokollet
hålles tillgängligt

vid extra stämma skall behandlas ärenden under
punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17        Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet
överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i
samfällighet(erna).

§ 18        Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning
begärs.

I fråga om omröstning mm gäller § 48, 49, 51, 52 Lagen om
förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de
omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm
som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19        Flera verksamhetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera
verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av
huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han
har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande
fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt.
Först reduceras medlemmens röstetal inom varje
verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens
andel i den gemensamma verksamhet omröstningen
avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen
för varje medlem.
Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är
gemensam för samfälligheterna skall fördelas lika.

§ 20        Protokolljustering, tillgänglighetshållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter
stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa STADGAR har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.