Flytta till Gåshaga Strand

Gåshaga Strand är ett lugnt och trevligt bostadsområde alldeles vid havet med närhet till stora grönområden och naturreservat, golfbana och skidbacke, lekplatser och bollplan.

Området präglas av närheten till vatten med en egen båtklubb där alla har möjlighet till egen båtplats ett stenkast från bostaden, på insidan av Lidingös sydöstra spets. Där Hustegafjärden (ibland slarvigt nämnd som början på Kyrkviken) möter Höggarnsfjärden. 

Villaområdet är ett av tre bostadsområden i Gåshaga, de andra är Gåshaga brygga och Gåshaga Pirar.

Vi är en samfällighetsförening. Vi som bor här äger andelar i föreningen, förutom våra tomter och husen som står på dem. Vattnet, både det kalla och det varma får vi i kommunala kranar men snöröjningen och allmänna ytor ovan jord var vi gemensamt ansvar för i föreningen.

Det här området hette först Gåshaga gård och var ett lantbruk. Markområdet som under tidigt nittonhundratal var ett fritidhusområde var sedan länge förbehållet industri och båtvarv. Djupet nedanför våra bryggor är enastående och en av våra kajer, Finlandskajen som renoverades 2016 kan fortfarande ta emot större fartyg.

Lidingös stolta marina industrihistoria lever vidare i små detaljer i området. Man kan exempelvis hitta rester av enorma gjutjärnspollare, kättingar och slipar i terrängen. Den tidigare oljehamnen är däremot fullständigt utraderad. Vi som bor här har alla fått hem papper med en lista över gifter som än gång mätts upp under oss men som nu är veck. Skönt. Tack Skanska för det grävjobbet.

Området byggdes upp över granitberget av Skanska under 00-talet efter en period av förberedelser och planering. En stor del av husen har sjöutsikt från någon av våningarna och granitbergets form har använts för sträckning av gator och tomter.

Hela området präglas av närheten till vatten, många av husen har fri utsikt över havet och alla har möjlighet till egen båtplats ett stenkast från bostaden.

Eftersom inflyttning skedde relativt nyligen och av mestadels barnfamiljer så är området än idag väldigt, väldigt barntätt, med föräldrar även dem i ett ganska snävt åldersspann. Så som ofta initialt sker i nya områden.

Vi bor nära naturen. Dels vid havet och farleden mellan mellersta/norra skärgården och. Stockholm. Dels vid ett par mindre skogspartier som ger oss trevliga promenadstråk. Vi bor däremot inte så nära de centrala delarna av Lidingö stad. Man kan inte få allt.

Husen i cirkel ligger vid Snäckvägen, Gåshaga Strands högsta punkt. Ner mot vattnet går Rastavägen och Pärlvägen längs med bergets sida. Där är husen i suterräng och en trappa leder ner mot vattnet. Närmast standlinjen planar marken ut och villagatorna kan stäckas i flera riktningar.

Gåshagas historia

Gåshaga är ett område inom stadsdelen Käppala på södra Lidingö i Stockholms län. Området omfattar den ostligaste delen av södra Lidingö mot Hustegafjärden och Höggarnsfjärden. Gåshagas markområde närmast havet i den östra och nordöstra delen var under lång tid i stadsplaneringen på Lidingö förbehållet olika industrier och båtvarv med behov av kajanläggningar som kunde ta emot större fartyg, men har efterhand, genom avvecklingen av många företag i området norr om Lidingöbanan, bebyggts med flerbostadshus, radhus och friliggande villor. 

Tidig historia till idag…

Området har fått sitt namn av lantbruksfastigheten Gåshaga gård som fick sin fastighet lagfaren vid den stora skogsdelningen av Lidingölandets alla frälsehemman, som genomfördes med början den 29 augusti 1774. 1720 gjordes en viss uppdelning av skogen närmast gårdarna, men stora skogsområden var allmän mark ända fram till 1774, som på kartan från 1720 anges som ”odelad skog”. 

De under tidigt 1300-tal etablerade Lidingögårdarna hade från cirka 1480 styrts av släkten Banér på Djursholms slott och utbjöds efter skogsdelningen 1774 till försäljning av Banérs. Vid uppmätningen av fastighetsgränserna mellan gårdarna hanterades Gåshaga gård som en separat gårdsenhet medan Käppala gård ingick i Breviks gård, vid den tiden kallad Stora Brevik. 

I början av 1960-talet anhöll dåvarande ägaren till gamla Gåshaga gård att få bränna ner de förfallna trähusen och de sista delarna av den ursprungliga gårdens träbyggnader revs en bit in på 1970-talet.

 

Gåshagas markområde närmast havet i den östra och nordöstra delen var länge förbehållet olika industrier med behov av kajanläggningar som kunde ta emot större fartyg. I början av 1900-talet hade AGA en anläggning för tillverkning av aceton i Gåshaga. Det fanns också en hamn för kol- och kokshantering av olika bolag. På den nordöstra delen av Gåshagaområdet hade Svenska Shell AB under många år sin stora fabriksanläggning för tillverkning av speciella smörjoljor, kallad Shell-Rasta, med ett stort antal lagringscisterner. Verksamheten lades ner i början på 1990-talet.

1913 när Lidingös villabebyggelse och företaget AGA hade börjat etableras på södra Lidingö, påbörjades bygget av den södra delen av Lidingöbanan, senare linje 21. Banan utsträcktes till Gåshaga 1916. Slutstationen förlades alldeles intill vattnet. För att öka trafikunderlaget köpte trafikbolaget in strandmark och byggde ett strandcafé och friluftsbadet ”Gåshagabaden” med badhytter. Omkring 1919 öppnade Gåshaga sportrestaurang, ritad av arkitekt Erik Hahr. 

För att öka attraktionskraften som nöjesetablissemang och friluftsbad byggde man också en dansrotunda och kägelbana. Restaurangen fick senare namnet Gåshaga värdshus och blev ett populärt utflyktsmål för båtfolket som kunde lägga till precis vid värdshuset. Värdshuset brann ner till grunden 1982 och inga planer kom fram på att försöka återskapa restaurangen.

1961 uppförde företaget Unilever en stor margarinfabrik i närheten av vattnet. Fabriken kom att förse stora delar av Sverige med margarin och vegetabilisk olja. Fabriken stängdes 1992 varvid de stora lokalerna stod tomma under några år. Idag har företaget Bonver Videodata AB sin huvudverksamhet i lokalerna som dessutom inrymmer ett antal mindre separata företag. Ett par mindre industrier fanns också i mitten på 1960-talet norr om margarinfabriken till vänster om vägen ner mot gamla Gåshaga Värdshus, nuvarande Gåshaga brygga, bland annat ett företag som tillverkade vattenfast lim för plywoodindustrin.

Efterhand har Gåshaga norr om Lidingöbanans spår närmast havet utvecklats från ett område med huvudsak industriell verksamhet till ett renodlat bostadsområde. I början av år 2000 uppfördes exklusiva bostäder i området, där man erbjöd närheten och utsikten över havet. Den sista etappen i byggnationerna avslutades 2007. Området består av tre delar; Gåshaga Pirar med flerfamiljshus och radhus, Gåshaga Strand med friliggande villor och Gåshaga Brygga med radhus.
Lidingöbanan förlängdes under 2001 åter ner till vattnet och fick en ny slutstation, Gåshaga brygga. Där anlades också en ny brygga för skärgårdsbåtar. Gåshaga brygga kompletterar den tidigare huvudbryggan för området vid Klippudden.

Utforska Gåshaga i Lidingös stadsplanering 

Ett bra sätt att överblicka Lidingös stadsplanering, från bostadsområdet till kultur, idrott och kulturminnen i området är den här kartan hos kommunen.